Veranderingen in het leerlingenvervoer bij start schooljaar 2015/2016

Veranderingen in het leerlingenvervoer bij start schooljaar 2015/2016

30 januari 2015 Uit Door admin

leerlingenvervoerZevenaar – De gemeente Zevenaar heeft besloten wijzigingen aan te brengen in het leerlingenvervoer met ingang van het schooljaar 2015/2016.

Met het vaststellen van het plan van aanpak geeft het college nadere uitvoering aan de in het voorjaar van 2013 vastgestelde uitgangspunten voor leerlingenvervoer. Hierbij wordt ingezet op het verminderen van de kosten voor taxivervoer door ouders en leerlingen aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.

Veranderingen
In het afgelopen jaar zijn al een aantal veranderingen doorgevoerd. Zo is de afhandeling van aanvragen overgegaan van de afdeling Ontwikkeling naar de Publieksdienst, worden ouders/verzorgers gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid en is de start van OV projecten voor leerlingen voorbereid. Gebleken is dat de omslag naar zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid nog niet vanzelf ontstaat en daarom heeft het college een aantal actiepunten voor 2015 vastgesteld.

Zelfredzaamheid
De intake voor leerlingenvervoer wordt vanaf 2015 anders georganiseerd. Aan de hand van een keukentafelgesprek bespreken we met de ouders wat nodig is om de zelfredzaamheid van een leerling te bevorderen en welke verantwoordelijkheid de ouders hierin hebben. Dit betekent dat de vraagstelling wordt omgedraaid. We gaan uit van de eigen kracht van inwoners. Vervolgens wordt gekeken welke voorzieningen nodig zijn voor de ondersteuning.
Daarmee zetten we in op maatwerk voor het kind, waarbij leerlingen die het aankunnen meer kans krijgen zich te ontplooien en de hulp terecht komt bij de gezinnen die het nodig hebben. Dat helpt ons om de kosten in de hand te houden.

Aanbesteding
Hoewel leerlingenvervoer een open-einde regeling is die de gemeente verplicht uitvoert onder medebewind van het Rijk, heeft de gemeente op een aantal punten wel invloed op de ontwikkeling van de kosten. Met het plan van aanpak zet het college hier op in. Dat doet zij onder andere door bij de intake uit te gaan van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. En door het aanbesteden van het taxivervoer voor het aankomende schooljaar. Dat biedt de mogelijkheid om de meest geschikte en een voordelige aanbieder te kiezen.

Informatieavond
In maart vindt een informatieavond plaats voor ouders en verzorgers over de veranderingen in het leerlingenvervoer.